Field -Developing Vietnam.-

C$00E1c doanh nghi$1EC7p b$1EAFt $0111$1EA7u kinh doanh t$1EA1i m$1ED9t m$00F4i tr$01B0$1EDDng c$00F2n nhi$1EC1u thi$1EBFu th$1ED1n nh$01B0 Vi$1EC7t Nam, $0111ang t$00ECm l$1EDDi gi$1EA3i cho b$00E0i to$00E1n kh$00F3 l$00E0 ngu$1ED3n cung v$1EADt li$00EAu h$1EAFn l$00E0 kh$00F4ng $00EDt. Trong b$1ED1i c$1EA3nh $0111$00F3, ch$00FAng t$00F4i $0111ang c$1ED1 g$1EAFng l$00E0m h$1EBFt s$1EE9c m$00ECnh $0111$1EC3 gi$1EA3i quy$1EBFt nhu c$1EA7u in $1EA5n ng$00E0y m$1ED9t t$0103ng cao c$1EE7a qu$00FD kh$00E1ch h$00E0ng.

L$00FD do v$00EC sao l$00E0 Vi$1EC7t Nam

T$1EA1i sao l$1EA1i l$00E0 Vi$1EC7t Nam? C$00F3 th$1EC3 k$1EC3 ra r$1EA5t nhi$1EC1u nguy$00EAn nh$00E2n nh$01B0 l$00E0 $0111$1EA5t n$01B0$1EDBc v$1EDBi d$00E2n s$1ED1 86 tri$1EC7u ng$01B0$1EDDi, $0111$1ED9 tu$1ED5i trung b$00ECnh l$00E0 25-29 (th$1ED1ng k$00EA n$0103m 2009), $0111$1EA5t n$01B0$1EDBc d$00E2n s$1ED1 tr$1EBB c$00F3 ti$1EC1m n$0103ng ph$00E1t tri$1EC3n, $0111$1ED9ng l$1EF1c $0111$1EC3 ph$00E1t tri$1EC3n kinh t$1EBF cao, ng$01B0$1EDDi d$00E2n c$1EA7n c$00F9 ch$0103m ch$1EC9…song tr$00EAn h$1EBFt, l$00FD do $0111$1EA7u t$01B0 v$00E0o th$1ECB tr$01B0$1EDDng Vi$1EC7t Nam c$1EE7a ch$00FAng t$00F4i l$00E0, t$1EA1i Vi$1EC7t Nam do ng$00E0nh in $1EA5n v$1EABn c$00F2n trong giai $0111o$1EA1n $0111ang ph$00E1t tri$1EC3n, n$00EAn c$00F3 nhi$1EC1u doanh nghi$1EC7p mong mu$1ED1n ch$00FAng t$00F4i $0111em nh$1EEFng k$0129 n$0103ng c$1EE7a m$00ECnh v$00E0o Vi$1EC7t Nam. Ngo$00E0i ra, d$00F9 $1EDF mi$1EC1n Nam Vi$1EC7t Nam nhi$1EC7t $0111$1ED9 v$00E0 $0111$1ED9 $1EA9m cao nh$01B0ng kh$00ED h$1EADu quanh n$0103m $1ED5n $0111$1ECBnh, m$1ED9t $0111i$1EC1u ki$1EC7n t$1ED1t $0111$1ED1i v$1EDBi nh$1EEFng ng$00E0nh “l$00E0m vi$1EC7c v$1EDBi gi$1EA5y” nh$01B0 ch$00FAng t$00F4i.

State

C$00F4ng ty c$1EE7a ch$00FAng t$00F4i n$1EB1m $1EDF khu c$00F4ng nghi$1EC7p M$1EF9 Ph$01B0$1EDBc, B$00ECnh D$01B0$01A1ng $2013 l$00E0 khu c$00F4ng nghi$1EC7p l$1EDBn nh$1EA5t Nam B$1ED9 v$1EDBi di$1EC7n t$00EDch chi$1EC1u Nam B$1EAFc 6km, chi$1EC1u $0110$00F4ng T$00E2y 6km, t$01B0$01A1ng $0111$01B0$01A1ng v$1EDBi di$1EC7n t$00EDch n$1EEDa v$00F2ng tuy$1EBFn t$00E0u $0111i$1EC7n Yamanote. $0110$00E2y l$00E0 v$00F9ng c$00F3 n$1EC1n v$1EEFng ch$1EAFc, th$1EDDi chi$1EBFn tranh $0111$01B0$1EE3c d$00F9ng l$00E0m c$0103n c$1EE9 kh$00F4ng qu$00E2n c$1EE7a l$00EDnh M$1EF9, sau n$00E0y, $0111$01B0$1EE3c ch$1EB7t h$1EBFt c$00E2y cao su v$00E0 tr$1EDF th$00E0nh khu c$00F4ng nghi$1EC7p c$1EE7a $0111$1ECBa ph$01B0$01A1ng.

Ch$1EE7 t$1ECBch c$1EE7a Taisei Bijutsu Printing Vietnam, B$1EE9c t$01B0$1EDDng g$1EA1ch $0111$1EA5t nung b$00EAn ngo$00E0i, ki$1EBFn tr$00FAc nh$00E0 m$00E1y s$1EED d$1EE5ng nh$1EEFng th$1EBFt k$1EBF c$01A1 b$1EA3n $0111$1EA1i di$1EC7n c$1EE7a Taisei Bijutsu s$1EBD ch$00E0o $0111$00F3n b$1EA1n.

Ch$00FAng t$00F4i mong mu$1ED1n m$1ED1i quan h$1EC7 tin t$01B0$1EDFng l$1EABn nhau, c$00F9ng nhau h$01B0$1EDBng v$1EC1 m$1ED9t m$1EE5c ti$00EAu chung, v$01B0$1EE3t qua nh$1EEFng kho$1EA3ng c$00E1ch gi$1EEFa Vi$1EC7t Nam - Nh$1EADt B$1EA3n.